ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 р. № 139 (зі змінами та доповненнями)

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека загальноос¬вітнього навчального закладу (надалі — навчального закладу) є його обов'язковим структур¬ним підрозділом, який здій¬снює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забез¬печення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогіч¬ним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

1.2. Навчальний заклад за¬безпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бі¬бліотеки, зокрема, належне збері¬гання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх ці¬лісність, неподільність і невідчуженість.

Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується на¬вчальним закладом на безстроко-вому і безоплатному користуван¬ні та оперативному управлінні.

1.3. У своїй діяльності бібліо¬теки керуються Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими законодавства¬ми та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотриму¬ється принципів гуманізму і де¬мократизму, пріоритету загально¬ людських цінностей і моралі.

1.5. Дане Положення визна¬чає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу І підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, орга¬нізаційних особливостей та зміс¬ту роботи кожного конкретного навчального закладу.

1.6. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.

1.7. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законо¬давством.

1.8. Порядок доступу до бі¬бліотечних фондів та іншої бі¬бліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх на¬дання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором на¬вчального закладу і складаються на основі типових правил корис¬тування бібліотекою.

2. Основні завдання

2.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограм¬них вимог, у самоосвіті.

2.2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.

2.3. Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного корис¬тувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

2.4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.5. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

2.6. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій діяльності, у профорієнтаційному визначенні.

2.7. Виховання в учнів інфор¬маційної культури сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, нави¬чок систематизації та особистої оцінки.

2.8. Координація діяльності бібліотеки з громадськими орга¬нізаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

3. Зміст роботи

3.1. Формує універсальний, з урахуванням профілю, бібліо¬течний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і ви¬ховним функціям, запитам та ін¬тересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включають¬ся: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.

3.1.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотеч¬них фондів, їх зберігання та реє¬страцію.

3.1.2. Систематично аналізує використання бібліотечного фон¬ду, веде роботу з його популяри¬зації.

3.1.3. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читально¬го залу.

3.2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, вико¬ристовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з ме¬тою багатоаспектного бібліогра¬фічного розкриття бібліотечного фонду.

3.2.1. Бере участь у створен¬ні і використанні галузевих баз даних.

3.2.2. За допомогою комуніка¬тивних мереж бібліотека відіграє роль центрів інформації загально¬українських та світових баз да¬них.

3.2.3. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диферен-ційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи Індивідуальної, групової і масової роботи.

3.3. Засобами бібліотечної ро¬боти популяризує книгу і читан¬ня, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з по¬треб суспільства, так і з природ¬них прагнень особистості.

3.3.1. Складає і готує списки лі¬тератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування,

3.3.2. Веде роботу з популяри¬зації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лек¬цій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових кон¬сультацій тощо.

3.3.3. Спільно з учителями та громадськими організаціями про¬ водить читацькі конференції, лі¬тературні та музичні вечори, дис¬пути, ігри та інші масові заходи.

3.3.4. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

3.4. В межах своєї діяль¬ності бере участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, ма¬сових заходів, виставок та огля¬дів, передбачених планом роботи.

3.5. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками ін¬ших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів у навчальній і дозвіллєвій діяльності.

3.5.1. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутріш-нього книгообміну та міжбібліо¬течного абонементу (МБА).

3.5.2. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх на-вчальних закладів.

4. Управління, структура та штати

4.1. Відкриття бібліотеки здій¬снюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, по¬чаткового книжкового фонду (на¬вчального), книгосховища, абоне¬менту, читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліо-течним обладнанням, бібліотеч¬ною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

4.2. Забороняється викорис¬товувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених за-вданнями бібліотеки.

4.3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та

ефективної роботи, контроль за діяльністю

згідно з відповідними Інструктив¬ними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберіган¬ня фонду згідно з чинним законо¬давством.

4.12. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закла¬ду, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного зві¬ту закладу.

4.13. Придбання документів й інші витрати на утримання бі¬бліотеки передбачаються за ра-хунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Ви¬користовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій, шефська допомога), над¬ходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).

4.14. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підви¬щення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікують¬ся установами освіти, регіональні методичні центри, обласні інсти¬тути післядипломної освіти, Цен-тральна освітянська бібліотека Ін¬ституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України.

Методичну допомогу бібліо¬теці надають Державна бібліоте¬ка України для дітей, Державна

бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліоте¬ки для дітей та юнацтва системи

Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані бі¬бліотеки інших систем і відомств.

4.15. При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів, учителів і батьків, який допома¬гає працівникам бібліотеки у ви¬конанні бібліотечної роботи.

4.16. Для вирішення актуаль¬них питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівни¬ки бібліотеки, представники пе¬дагогічного колективу, бібліотек регіону, громадськості, а також батьки та учні.

5. Права, обов'язки та відповідальність

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та фор¬ми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному По¬ложенні.

5.1.2. Розробляти правила ко¬ристування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.

5.1.3. Визначати згідно з пра¬вилами користування бібліоте¬кою вид і розмір компенсаційного збитку, завданого користувачем.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. Брати участь в управлін¬ні загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законо¬давством.

5.2.2. На вільний доступ до ін¬формації, пов'язаної із завдання¬ми, що стоять перед бібліотекою,

а саме: до навчальних програм, планів, роботи навчального закладу, його структурних підрозділів.

5.2.3. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації навчального закла¬ду в організації підвищення ква¬ліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі метод об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

5.2.4. На. атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та Міністерства культури та мистецтва України.

5.2.5. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодав¬ством.

5.2.6. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи ка¬лендарних днів) відповідно до ко¬лективного договору між праців¬никами та колективом загально¬ освітнього навчального закладу.

5.2.7. На представлення до різ¬них форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для пра¬цівників освіти і культури.

5.3. Бібліотечні працівники не¬суть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним догово¬ром середнього загальноосвітньо¬го навчального закладу.

5.3.2. Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.

5.3.3.Збереження бібліотеч¬них фондів згідно з діючими за¬конодавчими актами.

Кiлькiсть переглядiв: 71